Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Définitions :

Wordt onder "SOFTWARE" verstaan: het geïnstalleerde programma op de computer van de klant.

Est dénommée « ARTICLE » tout produit physique (caméra IP, version du logiciel en boîte, webcam...).

Wordt onder "PRESTATIE" verstaan: de diensten die door SINFONI-IT geleverd worden in het kader van het gebruik van de BeeBip software.

Wordt onder "KLANT" verstaan: de gebruiker van BeeBip.

Est dénommé « ORDINATEUR » tout ordinateur muni d'un système d'exploitation Windows ou Mac OS X, ou tout appareil mobile muni d'un système d'exploitation Android, sous réserve de compatibilité avec le LOGICIEL

BeeBip is een gedeponeerd merk van de onderneming SINFONI-IT. Het BeeBip logo evenals het personnage zijn exclusief eigendom van SINFONI-IT en zijn gedeponeerd.
SINFONI-IT is een NV met een kapitaal van 57500€00 geïdentificeerd bij de KvK te Lille (Frankrijk) onder het nummer B 480 334 184. Het hoofdkantoor is gevestigd op 85b rue Nelson Mandela 59120 LOOS, FRANKRIJK.

SINFONI IT verschaft de SOFTWARE en de PRESTATIE om
•Een gestolen op Internet aangesloten computer fysiek te lokaliseren
•De frauduleuze gebruiker te identificeren
•Op afstand gegevens die aanwezig zijn op de computer van de KLANT terug te halen
•Om op afstand de aanwezige gegevens op de computer van de KLANT te vernietigen

Artikel 2 - de SOFTWARE

2.1 Installation
De KLANT installeert de SOFTWARE op preventieve wijze op zijn computer. Om de installatie te laten werken, is de KLANT verplicht een geldig e-mailadres te verschaffen. Het installatieprogramma maakt geen enkele toegang aan die de SOFTWARE kan verwijderen, en geen koppeling die de KLANT in staat stelt om direct in interactie te zijn met de SOFTWARE vanaf de computer.
Als de KLANT geen account heeft op http://nl.beebip.com, wordt deze account aangemaakt tijdens de installatie.
Als de KLANT al een account heeft op http://nl.beebip.com, zal de installatie gekoppeld worden aan deze account.
De enige mogelijkheid om met de SOFTWARE in interactie te zijn is door naar http://nl.beebip.com te gaan en zich te identificeren (inlogcodes verschaft tijdens het aanmaken van de account) om toegand te hebben tot de beheerinterface. Vanaf deze interface kan de KLANT namelijk
• De diefstal van de computer aangeven
• De diefstal van de computer simuleren om er zeker van te zijn dat de SOFTWARE goed werkt
• De SOFTWARE te verwijderen
• Interagir avec la caméra IP ou la WebCam. Visualiser les images en direct pour la caméra IP et les images enregistrées pour la Caméra IP et la WebCam
De minimum vereiste informatie voor de installatie zijn
• Aanhef (Meneer, Mevrouw, Juffrouw)
• Naam
• E-mailadres

2.2 Privacy en beveiliging van gegevens
Tijdens de installatie van de SOFTWARE, moet de KLANT een 6-cijferige code kiezen. Deze code dient als decoderingssleutel tijdens het terughalen van de gegevens op afstand. Alleen de KLANT kent deze sleutel. Dit is een garantie voor de KLANT dat deze de enige is die de teruggehaalde bestanden kan lezen. Dit geldt ook voor de vernieting van bestanden op afstand die pas plaats kan vinden als de KLANT de juiste 6-cijferige code kan verschaffen.

2.3 Probeerversie
BeeBip is beschikbaar in de vorm van een probeerversie en betalende versies. Tijdens de probeerperiode zijn de computer en de gegevens op dezelfde manier beveiligd als bij een betalende versie. Als de computer gestolen wordt tijdens de probeerperiode, wordt deze periode automatisch verlengd met een maximale duur van 60 dagen vanaf de dag van aangifte van de diefstal bij onze diensten.

2.4 Standaardversie
De Standaardversie bevat alle PRESTATIES die nodig zijn in het geval van computerdiefstal: Opening van het dossier i.v.m. de diefstal, terughalen van gegevens op afstand, vernietiging van gegevens op afstand, beheer en volgen van het dossier.
De licentie is 1 jaar (een jaar) geldig vanaf de datum van installatie. Zolang de licentie aan geen enkele computer gekoppeld is, blijft deze voor onbepaalde tijd geldig. Als de licentie eenmaal gekoppeld is en het einde van de geldigheidsdatum bereikt, houdt de SOFTWARE op met werken als de KLANT deze licentie niet verlengt of een nog geldige licentie koppelt aan desbetreffende computer.

2.5 Familieversie
De Familieversie bevat alle PRESTATIES die nodig zijn in geval van diefstal van de computer: Opening van het dossier van de diefstal, terughalen van de gegevens op afstand, vernietiging van de gegevens op afstand, beheer en volgen van het dossier. Iedere Familie-licentie is bruikbaar tot op 5 computers. Deze licentie is exclusief te gebruiken voor privé gebruik voor het gezin. Deze licentie kan onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt op computers voor professionneel en/of bedrijfsgebruik. Het niet respecteren van deze clausule maakt de licentie ongeldig en maakt SINFONI IT vrij van elke verplichting tegenover de KLANT zonder dat de KLANT ook maar enige vergoeding kan eisen.
De licentie is 1 jaar (een jaar) geldig vanaf de datum van aankoop. Als het einde van de geldigheidsduur is bereikt, houdt de SOFWARE op te werken op alle computers waarop de SOFTWARE is geïnstalleerd, indien de KLANT de licentie niet verlengt. Eventueel ongebruikte licenties voor deze datum zullen niet bruikbaar meer zijn en kunnen in geen geval leiden tot terugbetaling of vergoeding van welke aard dan ook.

2.7 Verstrijken van de licentie op een gestolen computer
Als het einde van de geldigheidsdatum is bereikt terwijl de computer voor die datum is gestolen, wordt de licentie verlengt voor maximaal 60 dagen vanaf de datum van de aangifte van de diefstal bij onze diensten.

Artikel 3 - Aansprakelijkheidsbeperkingen :
De KLANT blijft als enige verantwoordelijk voor de aanwezige gegevens op zijn computers. Als gevolg zal de KLANT alle voorzorgsmaatregelen betreffende het gebruik nemen om back-ups te maken van zijn persoonlijke gegevens. In geval van deels of algeheel verlies van welke gegevens dan ook kan SINFONI-IT niet aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 4 - Verplichtingen van SINFONI-IT :
SINFONI-IT is verplicht om alle technische en menselijke middelen te verschaffen die nodig zijn om de PRESTATIES te volbrengen zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden. SINFONI IT is niet verplicht tot enig resultaat omtrent de fysieke restitutie van een gestolen computer, de restitutie of vernietiging van gegevens. SINFONI IT stelt zich echter verplicht tot resultaat omtrent het signaleren van een gestolen computer. Deze signalering bestaat uit het ontvangen van tenminste één IP-adres na de computerdiefstal binnen een termijn van 60 dagen. Als geen signalering plaats vindt om welke reden dan ook binnen dit termijn, is SINFONI IT verplicht om de KLANT het bedrag van de geldige licentie gekoppeld aan de computer conform aan de bepalingen zoals vermeld onder Artikel 6 van deze voorwaarden, terug te betalen. Het terug te betalen bedrag kan alleen betrekking hebben op de werkelijk betaalde prijs voor de aankoop van de licentie met als bewijs, de faktuur. In het bijzondere geval van een Voordeel-licentie waarvoor de kosten van de opening van het dossier, het terughalen van bestanden, het vernietigen van bestanden en het volgen extra gefaktureerd worden, kan alleen het bedrag van de licentie terugbetaald worden. SINFONI-IT is verplicht om de privacy van haar KLANTEN te respecteren. Er worden géén persoonlijke gegevens verzameld tijdens de PRESTATIES. Geen enkel bestand of document van de KLANT wordt overgehaald vanaf de computer van de KLANT, zonder dat deze hier weet van heeft, op de computersystemen van SINFONI-IT. Alléén de aangifte van de diefstal van de computer door de KLANT kan het terughalen van de bestanden in werking stellen vanaf de computer van de KLANT naar de computersystemen van SINFONI-IT. In dat geval worden de bestande gecodeerd met behulp van een sleutel die alléén de KLANT kent. In alle gevallen worden er géén persoonlijke gegevens bekeken, in welke vorm dan ook, door onze medewerkers, vooral en zonder beperkingen, bestanden met tekst, afbeeldingen, Wordbestanden en Excelbestanden. SINFONI-IT geeft geen persoonlijke gegevens aan derden uit voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook, vooral en zonder beperkingen, telefoon, ongevraagde mail(spams), brieven, verkoop aan huis.


Artikel 5 - Verplichtingen van de KLANT :
De KLANT is verplicht om alle stukken, die bewijzen dat deze de enige eigenaar van de computers is waarop de SOFTWARE geïnstalleerd is, ter beschikking van SINFONI-IT te stellen. In geval van diefstal is de KLANT bovendien verplicht om aan SINFONI-IT alle stukken te verschaffen die betrekking hebben op de aangifte van de diefstal van de computer.

Artikel 6 - Kosten en betaling van de PRESTATIES en de SOFTWARE :
De betaling van de KLANT dient door een van de ter beschikking staande middelen voldaan te worden:

Paypal (paypal account of betaling met betaalkaart).

Betaalkaart.Overmaking.

De prijs van de licentie van de betalende Standaard- en Familieversies bevat de SOFTWARE en de PRESTATIES die bestaan uit het verschaffen van informatie over localisatie en identificatie aan de politie, het terugkrijgen van de gegevens op vraag van de KLANT en het vernietigen van gegevens op vraag van de KLANT. In het geval dat de computer niet gelokaliseerd zou worden binnen 60 dagen na de aangifte van de diefstal bij SINFONI-IT, en op voorwaarde dat deze aangifte binnen de 8 uur na de diefstal gedaan is, (de datum en de tijd van de diefstal zoals vermeld op de aangifte) zal de geldige licentie terug betaald worden aan de KLANT. Voor de Familieversie is de terugbetaling gebaseerd op 1/5 (een vijfde) van de totale prijs van de licentie per gestolen niet gelokaliseerde computer. Een computer wordt als gelokaliseerd beschouwd als minstens één IP-adres verzameld is.

Overgaan van de probeerversie op de betalende versie:
Wordt beschouwd als overgang van de probeerversie op de betalende versie indien minstens 3 dagen (72 uur) verstreken is tussen de installatie van de SOFTARE op de computer van de KLANT en de koppeling van een betalende licentie aan deze computer.
Het is niet mogelijk om van een probeerversie op een betalende versie over te gaan op een reeds gestolen verklaarde computer.
De aangifte van diefstal van een computer is pas mogelijk na een wachttijd van 3 dagen (72 uur) na de overgang van de probeerversie op de betalende versie. Voor deze tijd, gaat aangifte van de diefstal gepaard met het in rekening brengen van de PRESTATIES.

De KLANT kan het gewenste aantal licenties kopen. Een licentie heeft een bepaalde geldigheidsduur (meestal 1 jaar) vanaf het moment dat de KLANT een Standaardlicentie aan een computer koppelt en vanaf de aankoopsdatum van de Voordeel- en Familielicenties. Een Standaardlicentie die niet aan een computer gekoppeld is, blijft oneindig geldig.
In het geval dat de computer, om welke reden dan ook, onbruikbaar wordt, is er géén terugbetaling mogelijk van de resterende geldigheidsduur. De licentie kan echter wel gekoppeld worden aan een andere computer. Dit geldt ook in geval van verwijdering van de SOFTWARE door de KLANT. De licentie is dan te koppelen aan een andere computer.

Overeenstemmen van data
Als de KLANT meerdere computers met BeeBip uitgerust heeft met verschillende einddata van geldigheid, kan de KLANT deze data overeen laten stemmen vanaf zijn customer area. De berekening bestaat uit de som van het resterende aantal geldigheidsdagen van alle computers, dit aantal dagen te delen door het aantal met BeeBip uitgeruste computers, en dit aantal dagen aan iedere computer toe te wijzen vanaf de datum van de dag. De berekening rondt automatisch het aantal dagen naar het dichtsbijzijnde gehele getal af. Het is hiermee mogelijk dat meerdere dagen met computerbescherming verloren gaan.

De KLANT kan op elk moment al zijn licenties die gekoppeld, niet gekoppeld of te koppelen zijn, zien en beheren door naar zijn customer area te gaan op http://nl.beebip.com. De KLANT kan op elk moment een licentie aan een van zijn computers koppelen vanaf deze zelfde plek, een licentie verlengen, of een licentie vernieuwen. Als de KLANT een licentie aan een computer koppelt die al een geldige licentie heeft, is de totale geldigheidsduur van de licentie de optelling van de resterende geldigheidsduur van beide licenties. Bijvoorbeeld: Een computer met een licentie die nog 6 maanden geldig is en aan welke een nieuwe licentie met een geldigheidsduur van één jaar wordt gekoppeld, heeft een licentie met een totale geldigheidsduur van 1 jaar en 6 maanden.

Bijzondere voorwaarden voor overmakingen
Bijzondere voorwaarden voor overmakingen

Artikel 7 - Tarieven :

De tarieven van de PRESTATIES en de SOFTWARE zijn in euros uitgedrukt inclusief BTW.

De tarieven zijn te raadplegen op http://nl.beebip.com.

de tarieven van de PRESTATIES en de SOFTWARE kunnen zonder voorafgaande toestemming gewijzigd worden.

Article 7.4 - Les produits demeurent la propriété de SINFONI-IT jusqu'au complet encaissement du prix par SINFONI-IT.

Article 7.5 - Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions générales de vente avant la passation de votre commande. La validation de votre commande vaut donc acceptation de ces Conditions générales de vente.

Article 7.6 - SINFONI-IT n'a pas vocation à vendre en quantités importantes les produits physiques (ARTICLES) proposés. En conséquence, SINFONI-IT se réserve de le droit de refuser les commandes d'un même produit physique (ARTICLE) en quantité importante et ce dès 3 articles identiques. Nos offres de produits sont valables tant qu’ils sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles, hors opérations promotionnelles mentionnées comme telle sur le site. Dans l'éventualité d'une indisponibilité de produit après passation de votre commande, nous vous en informerons par mail. Votre commande sera alors automatiquement annulée et vous serez immédiatement remboursés si votre compte bancaire a été débité.

Article 7.7 - Les articles sont livrés en France Métropolitaine. SINFONI-IT ne livre pas les adresses ARMEES, la pincipauté de MONACO et les DOM-TOM. La livraison interviendra à l'adresse que le CLIENT a indiquée au moment de la passation de sa commande. La livraison interviendra dans les délais indiqués dans le panier d'achat avant la conclusion définitive du contrat de vente. Les livraisons ne pourront être réalisées les week-ends et les jours fériés. Les délais de livraison courent à partir du lendemain du règlement effectué par carte bancaire, sous réserve d'acceptation de ce dernier, ou à compter de la réception du chèque bancaire ou postal. Dans l'hypothèse où SINFONI-IT serait informé d'un retard de livraison, SINFONI-IT s'engage à en avertir le CLIENT dans les plus brefs délais. Le CLIENT décidera alors du maintien ou de l'annulation totale ou partielle de sa commande. En cas de dépassement du délai de livraison excédant sept (7) jours, le CLIENT dispose de la possibilité d'annuler sa commande, par courrier électronique à l'adresse support@beebip.fr ou par téléphone au 0320 535 535 (numéro non surtaxé). La commande du CLIENT sera remboursée dans un délai maximum de trente (30) jours suivant la réception du courrier électronique. Si l'expédition est intervenue avant que la demande d'annulation ait été prise en compte par nos services, les frais de retour seront à notre charge.

Article 7.8 - Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous disposez d’un délai de 7 jours à compter de la réception de vos produits pour exercer votre droit de rétractation auprès de SINFONI-IT sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité. En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix du ou des produits achetés et les frais d’envoi seront remboursés; les frais de retour restant à votre charge. Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (emballage, accessoires, notice...) permettant leur recommercialisation à l’état neuf.
Adresse de retour : SINFONI-IT, 85 rue Nelson Mandela, 59120 LOOS.

Article 7.9 - Garantie légale
Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la conformité du bien au contrat et en particulier celles précisées en annexe des présentes conditions, nous vous remboursons ou nous vous échangeons les produits apparemment défectueux ou ne correspondant pas à votre commande. Si vous demandez le remboursement, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter au 0320 535 535 (non surtaxé) ou par mail à support@beebip.fr.

Les produits doivent nous être retournés dans l'état dans lequel vous les avez reçus avec l'ensemble des éléments (accessoires, emballage, notice...).

Vous bénéficiez également de la garantie légale des vices cachés et ce conformément aux dispositions légales précisée notamment en annexe des présentes conditions.

Les dispositions de cet article ne vous empêchent pas de bénéficier du droit de rétractation prévu à l'article 7.8.

Article 7.10 - Garantie contractuelle

Les produits achetés sur beebip.fr peuvent donner droit à une garantie contractuelle. Afin de connaître les démarches à suivre concernant le service après-vente pour tout problème ou de panne sur un produit vous pouvez nous contacter au 0320 535 535 (non surtaxé) ou par mail à support@beebip.fr.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie contractuelle des produits, il convient impérativement de conserver la facture d'achat du produit.

Les garanties contractuelles ne couvrent pas :


- le remplacement des consommables (batteries, ampoules, fusibles...),
- l'utilisation anormale ou non conforme des produits. Nous vous invitons à cet égard à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits,
- les pannes liées aux accessoires (câbles d'alimentation...),
- les défauts et leurs conséquences dus à l'intervention d'un réparateur non agréé par la SINFONI-IT,
- les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non-conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné (usage en extérieur,...),
- les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.

Toutefois, en tout état de cause vous bénéficiez des dispositions de la garantie légale notamment celles relatives à la garantie légale précisée à l'article 7.9 ci-dessus.

Artikel 8 - Informatica en Vrijheid :
Overeenkomstig de franse Wet Informatica en Vrijheid n° 78-17 van 6 januari 1978 en de hierop van toepassing zijnde decreten, beschikt de KLANT over het recht tot toegang, wijziging, herstelling en verwijdering van de op de KLANT betrekking hebbende persoonsgegevens, uitoefenbaar bij SINFONI-IT, 85b rue Nelson Mandela, 59120 LOOS, FRANKRIJK. De KLANT staat SINFONI-IT toe om zijn adres en voornamelijk zijn e-mailadres te gebruiken teneinde speciale aanbiedingen te ontvangen of in het geval van een kwaliteitsbenadering (vragenformulier met betrekking tot tevredenheid, volgen van ,...). Bij gebreke, dient de KLANT kennis te geven bij SINFONI-IT van de weigering om zijn gegevens gebruikt te zien, per aangetekende brief met bewijs van ontvangst met vermelding van zijn adresgegevens (identieit van desbetreffende persoon adres, Klantnummer).
Tenzij anders aangegeven, kan SINFONI-IT de referentie van de KLANT uitgeven als referentie voor commercie met dien verstande dat deze zich beperkt tot het vernoemen van de voornaam van de KLANT, de eerste letter van de achternaam van de KLANT, de eerste letter van de voornaam van de KLANT et zijn woonplaats.

Artikel 9 - Toepasbare Wet :
Op deze overeenkomst is uitsluitend Frans recht van toepassing. De termen en voorwaarden beperken geenzins het wettelijke recht van de KLANT en niets beperkt het wettelijke recht van de KLANT als consument.

Artikel 10 - Geschillen :
Indien geen onderling akkoord bereikt kan worden, is alléén de Rechtbank van Koophandel van Lille (Frankrijk) bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden.

Annexe

Article L211-4 Code de la consommation

Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article L211-5 Code de la consommation

Pour être conforme au contrat, le bien doit :
Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle
présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage
Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Article L211-12 Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur. Article 1641 Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Accès client
Gestolen computer
Laptopdiefstal
Antidiefstalbeveiliging voor computers