Licentiecontract Beebip softwareAttention
cette adresse est essentielle au bon fonctionnement de BeeBip.
(Réception de vos alertes, de votre localisation en cas de vol, etc.)
Est-elle correcte ?
Ja
Nee

Licentieovereenkomst voor de consument

SINFONI IT

WAARSCHUWING AAN DE GEBRUIKER: GELIEVE DIT CONTRACT ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN. DOOR "Beebip" SOFTWARE (HIERNA DE "SOFTWARE") GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U ALLE BEPALINGEN VAN DIT CONTRACT. U ERKENT DAT DIT CONTRACT UITVOERBAAR IS EVENALS IEDER ANDERE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST DAT U EVENTUEEL ONDERHANDELD EN GETEKEND HEEFT. DIT CONTRACT BINDT U NET ALS IEDER RECHTSPERSOON DIE DEZE SOFTWARE VERKREGEN HEEFT EN VOOR WIENS REKENING DEZE SOFTWARE WORDT GEBRUIKT. INDIEN U NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK DAN DE SOFTWARE NIET. INDIEN U DE SOFTWARE OP EEN FYSIEKE DRAGER ( bijvoorbeeld een CD) HEEFT VERKREGEN ZONDER DE MOGELIJKHEID TE HEBBEN GEHAD OM DEZE LICENTIE TE LEZEN EN ALS U DE BEPALINGEN VAN DIT CONTRACT NIET ACCEPTEERT, KUNT U WORDEN TERUGBETAALD VAN REEDS BETAALDE BEDRAGEN ALS U:
(A) DE SOFTWARE NIET GEBRUIKT
(B) HET TERUGSTUURT MET HET BEWIJS VAN AANKOOP NAAR DE PLAATS WAAR U HET VERKREGEN HEEFT BINNEN DERTIG (30) DAGEN NA AANKOOP.

SINFONI IT bezit alle intellectuele eignedomsrechten die aan de Software verbonden zijn. SINFONI IT staat u alléén toe om de Software te gebruiken conform de bepalingen van dit Contract. Het gebruik van sommige elementen die aan derden behoren en die inbegrepen zijn bij deze Software kan onderworpen zijn aan andere bepalingen, over het algemeen vermeld in een apart licentiecontract of in een bestand "Lees mij" geheten waar deze elementen in staan.

1. Bepalingen

De term "Software" wijst op de hele inhoud van de bestanden, de diskette(s), de CD-ROM(s) of ieder ander geleverde drager bij dit Contrat, in het bijzonder zijn inbegrepen:
(i) de software of computergegevens van SINFONI IT of van derden
(ii) de bijbehorende, overeenkomstige, geschreven en verklarende bestanden of documenten (de "Documentatie")
(iii) de lettertypes, en (b) alle upgrades, gewijzigde versies, updates, toevoegingen en copieën van de Software, indien nodig, voor welke SINFONI IT u een licentie verleent (hierna gezamelijk de "Updates" genoemd).

De term "Gebruik" wijst de toegang tot de Software aan, zijn installatie, zijn downloaden, zijn copie of ieder ander voordeel ontleend aan het gebruik en de functionnaliteiten overeenkomstig de documentatie.

De uitdrukking "Toegestane aantal" wijst op het cijfer een (1) behalve anders vermeld in een van kracht zijnde licentie (bijvoorbeeld een meervoudige licentie) verleend door SINFONI IT.

De term "Computer" wijst op een elektronische machine die digitale gegevens of gegevens van eenzelfde formaat ontvangt en ze verwerkt om een specifiek resultaat te verkrijgen volgens een vastgestelde procedure.

De term "SINFONI IT" wijst op SINFONI IT NV, 85b rue Nelson Mandela 59120 LOOS (Frankrijk).

De term "SINFONI IT" wijst op SINFONI IT NV, 85b rue Nelson Mandela 59120 LOOS (Frankrijk). De term "Gebruiker" wijst op een natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de licentie verleend is.

2. Vergunning

Onder voorbehoud van het inachtnemen van de bepalingen van dit Licentiecontrat van de Software (het "Contract"), SINFONI IT verleent u een niet-exclusieve licentie om de Software te gebruiken voor de beschreven doeleinden in de documentatie.

2.1 Algemeen gebruik

U mag een copie van de Software tot het maximaal Aantal Toegestane computers op uw compatibele computer installeren en gebruiken.

2.2 Back-up

U kunt een back-up maken van de Software, op voorwaarde dat u het niet op een andere computer installeert of gebruikt. U mag de rechten niet overbrengen op een back-up, behalve als u alle rechten van de Software, overeenkomstig Artikel 4, overbrengt.

2.3 Geen wijzigingen

U mag geen wijzigingen van welke aard dan ook aanbrengen, noch een nieuw installatie programma maken voor de Software. Deze software is verleend en gedistribueerd door SINFONI IT om gestolen of verloren computers via Internet op te sporen, evenals het terughalen of vernietigen van gegevens op deze computers. U mag de Software niet integreren.

2.4 Aansprakelijkheidsbeperking

SINFONI IT ZAL IN GEEN GEVAL VERANTWOORDELIJK ZIJN TEGENOVER U OF ANDERE PERSONEN OF EENHEDEN, IN GEVAL VAN VERLIES VAN GENOT, INKOMSTEN OF WINST, VERLIES OF WIJZIGING VAN GEGEVENS, OF ELK ANDER VERLIES VAN GELD OF SALES NOCH DIRECTE, NOCH INDIRECTE SCHADE, SPECIALE, WETTELIJKE, STRAFBARE INCIDENTEN, VOOR DE MORELE OF GEVOLGSCHADE GELEGEN AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS SINFONI IT GEINFORMEERD IS OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE OF ALS DEZE TE VOORZIEN IS. DEZE BEPERKING GELDEN OOK IN GEVAL VAN FUNDAMENTELE OF BELANGRIJKE OVERTEDINGEN OF OVERTEDINGEN VAN DE FUNDAMENTELE OF BELANGRIJKE VOORWAARDEN VAN DIT CONTRACT.

3. Bezit van intellectueel eigendom en copyright [Auteursrecht]

De Software en ieder toegestane copie dat u maakt zijn intellectueel eigendom van SINFONI IT. De structuur, organisatie en broncode van de Software vormen commerciële geheimen en vertrouwelijke, waardensvolle informatie van SINFONI IT. De Sofware is beschermd door de Wet, en door de bepalingen van internationale verdragen. Behalve nadrukkelijk vermelde bepalingen hierin, verleent dit Contract u géén recht op de intellectuele eigendom van deze Software, en SINFONI IT behoudt zich alle rechten die niet nadrukkelijk verleend zijn.

4. Beperkingen

4.1 Eigendomskennisgevingen.

U mag de Software niet copiëren behalve zoals vermeld in de bepalingen van Artikel 2. Iedere copie dat u van de Software maakt moet dezelfde vermeldingen van copyright [auteursrecht] en andere eigendomsvermeldingen dan die voorkomen in of op de Software.

4.2 Wijzigingen

U mag de Software niet wijzigen, aanpassen of vertalen. U past geen reverse engineering toe en u mag de Software niet decompileren, uit elkaar halen, op elke andere manier proberen om de broncode te ontdekken, behalve voor zover toegestaan door de toepasbare wet, als deze handeling nodig is voor de interoperabiliteit van de Software met andere software, en of als u voorafgaand aan SINFONI IT gevraagd heeft om u de benodigde informatie te verstrekken voor deze interoperabiliteit en als SINFONI IT u deze informatie niet verstrekt heeft. SINFONI IT behoudt zich het recht voor om redelijke voorwaarden op te leggen en om betaling van een redelijke vergoeding te vragen alvorens u zulke informatie te verstrekken. Al dit soort door SINFONI IT verstrekte informatie en iedere informatie die u verkregen heeft als gevolg van zulke toegestane decompilatie, mag enkel en alleen door u gebruikt worden overeenkomstig het onderwerp van dit Contract en mag niet doorgegeven worden aan derden of worden gebruikt om eenzelfde software te maken voor het essentiële van de Software. Voor vragen om informatie, gelieve u te wenden tot SINFONI IT (+33 (0) 320 535 535).

4.3 Overdracht

U kunt de rechten met betrekking tot de Software niet verhuren of pachten, onderlicentiëren, afstaan of overdragen, of geheel of gedeeltelijk een copie van de Software toestaan op de computer van een andere gebruiker. In geval van overdracht van uw computer aan derden, moet u voorafgaand de Software verwijderen en afzien van de overeenkomstige licentie zonder dat een tegenprestatie van welke aard dan ook u verschuldigd is door SINFONI IT.

5. Updates

Als de Softare een Update is van een vorige versie van de Software, moet u een geldige licentie bezitten voor deze versie om de Update te gebruiken. Alle Updates worden verschaft op basis van licentie-uitwisseling. Met het gebruik van een Update, accepteert u dat u vrijwillig afziet van uw recht om iedere vorige versie van de Software te gebruiken. U erkent dat alle verplichtingen van SINFONI IT betreffende de drager van eerdere versies van de Software eindigen zodra de Update beschikbaar is. U staat toe dat SINFONI IT automatisch de updates via Internet verschaft.

6. GARANTIE

6.1 "NIET GOED, GELD TERUG" GARANTIE

De garantie "NIET GOED, GELD TERUG" is alléén van toepassing als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
(i) De Gebruiker is geabonneerd op de betalende versie van de Software
(ii) De Gebruiker heeft zijn jaarlijkse abonnement betaald en kan het bewijs van zijn aankoop overleggen (ontvangstbewijs betaalkaart, bankafschrift,...)
(iii) De computer van de Gebruiker waarvoor het abonnement afgesloten is, gestolen is
(iv) De Gebruiker de diefstal aangegeven heeft bij de politie binnen 8 uur na de diefstal en de aangifte kan overleggen (Datum en tijdstip van de diefstal als vermeld op de aangifte dienen als bewijs)
(v) De Gebruiker de diefstal aangegeven heeft bij SINFONI IT binnen de 8 uur na de diefstal via de beheer-interface op http://nl.beebip.com of per telefoon (De datum en het tijdstip van de diefstal zoals vermeld op de aangifte dienen als bewijs)
(vi) Geen enkel spoor van de computer is gevonden op Internet gedurende zestig (60) kalenderdagen na de aangifte van de diefstal bij SINFONI IT
(vii) De Gebruiker vraagt zijn geld per brief terug binnen de tien (10) dagen na het aflopen van het termijn bepaald onder (vi)

De hoogte van het terug te betalen bedrag kan in geen geval meer zijn dan het werkelijk, door de Gebruiker betaalde bedrag en zal beperkt zijn aan het abonnement van de geldige jaargang. In geval van een licentie op meerdere computers zal het bedrag verekend worden door de totale kosten van de licentie te delen door het aantal gestolen computers, die niet opgespoord zijn binnen de 60 dagen zoals eerder bepaald en die gebruik maken van de licentie in kwestie. De terugbetaling zal per cheque aan de Gebruiker gebeuren binnen de dertig (30) dagen na de ontvangst van de vraag.

6.2 UITSLUITING VAN GARANTIE

De Software wordt "IN BRUIKBARE STAAT" geleverd en SINFONI IT stemt niet in met welke andere garantie dan ook die betrekking heeft op het Gebruik of de prestaties dan die vermeld staan onder Artikel 6.1 van dit contract. SINFONI IT GARANDEERT NIET EN KAN NIET GERANDEREN DE PRESTATIES OF DE RESULTATEN VERKREGEN MET DEZE SOFTWARE. ONDER BEHOUD VAN GARANTIES, VOORWAARDEN, CERTIFIERINGEN OF ANDERE BEPALINGEN, DIE NIET DOOR DE LOCAAL GELDENDE WETGEVING GEHEEL OF GEDEELTELIJK WORDEN UITGESLOTEN, STEMT SINFONI IT NIET IN MET WELKE ANDERE GARANTIE, VOORWAARDE, CERTIFICATIE OF BEPALING, EXPLICIET OF IMPLICIET, ONDER DE WET, DE COMMON LAW, DE GEWOONTEN, DE GEBRUIKEN OF ANDERE, BETREFFENDE ANDERE ONDERWERPEN, WAARONDER IN HET BIJZONDER, DE GARANTIE VAN GEEN VERVALSING VAN RECHTEN VAN DERDEN, DE VERKOOPSKWALITEIT, DE INTERGRATIE, DE KWALITEIT OF DE BESCHIKKING VOOR SPECIAAL GEBRUIK.

Vernietiging en terughalen van gegevens
Met de Software kan de Gebruiker de aanwezige gegevens op de Computer op afstand terughalen of vernietigen. Deze handelingen vereisen:
• Een decoderingssleutel die alleen de Gebruiker kent
• Een login beveiligd door een wachtwoord in de customer area op https://nl.beebip.com
• *een copie van aangifte van de diefstal bij de politie
• In geval van vernietiging van de gegevens, een schriftelijke aanvrrag van de Gebruiker

Vernietiging en terughalen van gegevens

Met de Software kan de Gebruiker de aanwezige gegevens op de Computer op afstand terughalen of vernietigen. Deze handelingen vereisen:

7. Toepasbaar recht

Dit contract valt onder, en wordt verklaard volgens de geldende wetgeving in Frankrijk. In geval van geschil is de bevoegde Rechtbank, de Rechtbank van Koophandel van Lille (59000), Frankrijk.

8. Algemene bepalingen

Indien een bepaling van dit Contract ongeldig en onuitvoerbaar is, heeft dit een invloed op de andere bepalingen van dit Contract die geldig en uitvoerbaar blijven volgens deze bepalingen. De bepalingen van dit Contract hebben geen invloed op de rechten van de openbare orde van een partij die optreedt als consument. Dit Contract kan niet gewijzigd worden, hetzij door een schriftelijk aanhangsel getekend door een bevoegde vertegenwoordiger van SINFONI IT. SINFONI IT Updates die andere of bijkomstige bepalingen bevatten, kunnen verleend worden door SINFONI IT. Dit document bevat de volledige overeenkomst tussen SINFONI IT en uzelf betreffende de Software en vervangt alle voorafgaande verklaringen, discussies, verbintenissen, berichten of reclames met betrekking tot de Software.

9. Licentie compliance

Als u geen bedrijf of instelling bent, accepteert u dit te bewijzen en te certifiëren, binnen dertig (30) dagen, op vraag van SINFONI IT of een van de bevoegde vertegenwoordigers, dat op de datum van deze vraag, het Gebruik van de Software is overeenkomstig met de geldige Licenties verleend door SINFONI IT.

10. Probeerversie

Het Gebruik van de Probeerversie van de Software is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
• De werking en de verspreiding van de probeerversie kunnen worden gewijzigd of onderbroken zonder voorafgaande kennisgeving door SINFONI IT
• De Gebruiker accepteert door SINFONI IT of zijn partners per mail of ieder ander middel benaderd te worden voor commerciële doeleinden

11. Betaalde versies

De Software is beschikbaar in de vorm van een jaarlijkse licentie. In het kader van deze licentie, SINFONI IT verplicht zich tot:
• Het uitgeven van alle informatie aan de politie die kan leiden tot het terugvinden van de Computer van de Gebruiker.
• Het geven van elk op afstand teruggehaald gegeven aan de Gebruiker. Wel is het zo dat de teruggegeven archieven alleen door een sleutel waarvan allééen de Gebruiker wetenschap heeft, gedecodeerd kunnen worden. In geval van verlies van deze sleutel heeft SINFONI IT geen kennis van deze sleutel en kan deze dus niet teruggeven.
• Het beginnen van de gegevensvernietiging op nadrukkelijke vraag van de Gebruiker. Deze vernietiging is alleen mogelijk als de decoderingssleutel, die door de Gebruiker verschaft wordt, correct is. De lijst van vernietigde bestanden zal aan de Gebruiker geleverd worden.
Deze prestaties zijn inbegrepen bij de "Standaard-" en "Familielicenties" en brengen geen extra bedrag in rekening
Deze prestaties zijn niet inbegrepen bij de "Voordeellicentie" en brengen een extra bedrag in rekening
Wel is het zo dat deze prestaties gratis zijn in het geval van een "Voordeellicentie" als de Gebruiker kan bewijzen dat hij/zij student was op het moment van de aankoop van de licentie

De licentie houdt op op de jaarlijkse vervaldatum indien de Gebruiker de licentie niet verlengt. Als het einde van de geldigheidsdatum is bereikt terwijl de computer voor die datum is gestolen, wordt de licentie verlengt voor maximaal 60 dagen vanaf de datum van de aangifte van de diefstal bij onze diensten.

12. Informatica en vrijheid

De Software vereist het registreren van een naam en een e-mailadres. U beschikt over de toegang tot alle op u betrekkende informatie. Deze informatie kan worden nagekeken en gewijzigd worden door u te verbinden met de Websites http://nl.beebip.com of http://www.monassistance.fr met behulp van uw klantnummer en uw wachtwoord dat aan u verstrekt is.
Verklaring CNIL (Nationale Commissie Informatica en Vrijheid): SINFONI IT heeft een verklaring afgelegd bij de CNIL met toepassing op de artikelen 15 en 16 van de Wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de informatica, de bestanden en de vrijheden onder het verklaringsnummer 1166474.

SINFONI IT en BeeBip zijn gedeponeerde handelsmerken van SINFONI IT.

Indien u een licentie bij een van onze partners heeft gekregen, gelieve dan het formulier in te vullen (of u te identificeren) en op de onderstaande knop te klikken.

Een vraag om te valideren wordt u per mail verstuurd. Let op dat u het juiste e-mailadres invult.
Bedrijf: Meneer Mevrouw E-mail:

Te valideren licentiesleutel:
Onze licentienummers bevatten nooit de letters "o" of "i" maar alleen de cijfers "0" of "1"
J'ai lu et j'accepte le contrat de licence. Je valide ma licence en cliquant ici.
Accès client
Gestolen PC, gestolen Mac
Gestolen laptop
Antidiefstalbeveiliging voor computers